Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim

Akademik Bağımsız Denetim olarak, finansal tablolarını denetimden geçirmekle yükümlü tüm şirketlere üstün kalitede bağımsız denetim hizmetleri sunmayı sürdürüyoruz.

Akademik Bağımsız Denetim olarak amacımız, büyük ölçekli uluslararası şirketlerden, orta ve küçük ölçekli dinamik şirketlere kadar uzanan geniş bir yelpazede en yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunmanın yanı sıra müşterilerimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamaktır. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun hayata geçmesi ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) Türkiye’deki bağımsız denetim süreçlerine getirdiği yenilikler ve belirlediği kriterler, ülkemizdeki üretim ve ticaret hayatının sağlıklı bir şekilde denetimi açısından büyük önem taşımaktadır. Şirketlerin finansal durumlarına ilişkin bilgilerin doğru ve güvenilir olması artık her zamankinden daha önemlidir ve bu güvenilirlik, yatırımcı ve diğer paydaşlar için kilit rol oynamaktadır. Bu dayanağın temeli ise bağımsız bir denetçi tarafından denetlenmiş finansal raporlardır. Akademik Bağımsız Denetim olarak, sürekli değişen ulusal ve uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartları ile ilişkili diğer mevzuatı yakından takip ederek, global denetim metodolojimiz ışığında entegre denetim hizmeti sunmaktayız. Öneri ve değerlendirmelerimiz ışığında ortaya koyduğumuz bağımsız güvence, giderek karmaşıklaşan iş dünyasında değerli bir destek ve koruma sağlamaktadır.

Ahmet Aker Black

Ahmet AKER

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

Bağımsız Denetim Alanında Kapsamlı Çözümler

Akademik Bağımsız Denetim olarak, bağımsız denetim kapsamında aşağıdaki konularda uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz:

 1. Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin UFRS’ye uyumlu TFRS standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi
 2. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uyarınca hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi
 3. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerce hazırlanmış finansal tablolarının bağımsız denetimi
 4. Halka açık olan şirketler ile Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi diğer şirketlerin ve hisselerini halka arz etmeyi planlayan şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve Standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarının denetimi
 5. Hisseleri başka ülke borsalarında işlem gören şirketlerin finansal tablolarının denetimi
 6. ABD’de genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi
 7. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu standartlarına ve mevzuatına göre hazırlanmış finansal kuruluşların finansal tablolarının denetimi
 8. Finansal tablolara ilişkin üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin uygulanması ve raporlanması
 9. Tahvil veya başka bir finansal araç ihracında bulunan kuruluşların finansal tablolarının denetimi
 10. Yabancı şirketlerin yerel iştiraklerinin finansal tablolarının denetimi ve yurtdışında mukim hissedar için yerel standartlara göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi
 11. İç kontrol denetimleri
 12. Banka ve diğer benzeri finansal kuruluşların talepleri doğrultusunda yürütülen uygunluk denetimleri
 13. Bilgi teknolojisi sistemlerinin denetimi

Bağımsız denetimin en önemli hedeflerinden biri finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış finansal tablolar ortaya koymak ve bu tabloların güvenilir ve doğru bilgiler sunup sunmadığını incelemektir. Her sene, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) değişmekte ve yeni standartlar geçerli olmaktadır. Bu durum, finansal tabloların sunumunda farklılık yaratmaktadır. Bu yüzden şirketler, her yıl, finansal tablolarını o senenin standartlarına uygun olarak hazırlamakla yükümlüdür.

Finansal Tablolara Adil ve Şeffaf Denetim

Finansal tabloların bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesindeki asıl amaç, tabloların özgün, adil ve güvenilir olup olmadığını kontrol etmektir. Bazı ülkelerde ise, UFRS yerine ABD’de Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları kullanılmaktadır.  Bununla birlikte, UFRS’ye geçişini tamamlayan Türkiye, bu standartlara göre hareket etmektedir. Türkiye’de 2005 yılından bu yana Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun UFRS’ye uyumlu olarak yayınladığı TFRS standartları kullanılmaktadır. Bu standartlar, muhasebe ve denetim alanında ülkemize önemli değer sağlamaktadır. Dünyanın çoğu ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de şirketlerin finansal tablolarına TFRS standartlarına uygun olarak denetim yaptırması zorunludur. Akademik Bağımsız Denetim, risk odaklı bağımsız denetim hizmetleri sunarak şirketlere hizmet vermektedir.

Ulusal müşterilerimizin yanı sıra, uluslararası firmalarla çalışan bir şirket olarak, hem TFRS hem de ABD’de Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nı başarıyla uygulayarak şirketlerin denetim işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), şirketlerin finansal bilgilerinin oluşturulmasında “dürüst resim ilkesini ” benimsemiştir. Bu dürüst resimden kasıt ise, finansal tabloda yer alan bilgilerin şeffaf, güvenilir ve anlaşılabilir olma zorunluluğudur. Bu tabloların hazırlanmasında ve sunumunda, Türkiye Muhasebe Standartları’nın uygulanması büyük bir önem arz etmektedir.

Standartlara ve Yasal Düzenlemelere Tam Uyum

Türk Ticaret Kanunu gereği bağımsız denetime tabi işletmeler 01.01.2013 tarihinden itibaren Türkiye Muhasebe Standartları’na geçmiştir ve dönem sonlarında finansal tablolarını “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” (KGK) tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’ne uygun olarak hazırlamak mecburiyetindedir. Bağımsız denetçi raporunda, finansal tabloların kendi sorumluluğunda yapılan bağımsız denetime ve bağımsız denetim standartlarına uygun olarak hazırlandığını belirtmelidir. Tabloların tutarlı olması, hiçbir hata veya hile bulunmaması, mevcut muhasebe politikalarına uygun olması dışında, denetçi raporlarında, bağımsız denetçinin de etik koşullara uyduğuna ve uygun, yeterli, tertipli ve adil bir şekilde planlama yaparak çalıştığına dair bilgiler de yer almaktadır.

Akademik Bağımsız Denetim olarak, finansal tablolarını denetimden geçirmekle yükümlü tüm şirketlere üstün kalitede bağımsız denetim hizmetleri sunmayı sürdürüyoruz.

Bağımsız Denetime Tabi Olmanın Şartları

06.04.2024 tarih ve 32512 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile şirketler açısından bağımsız denetime tabi olma kriterleri değiştirilmiştir.

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ın 3. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yapılan değişiklik uyarınca herhangi bir sektör sınırlaması olmaksızın aşağıda belirtilen kriterlerden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan anonim ve limitet şirketler Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetim yaptırmak zorundadırlar.

1. Aktif toplamı: 150 milyon TL. (Değişmeden önce 75 milyon TL idi)

2. Yıllık net satış hasılatı: 300 milyon TL. (Değişmeden önce 150 milyon TL idi)

3. Çalışan sayısı: 150 kişi.

8313 sayılı Karar, 1 Ocak 2024 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 6 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240406-6.pdf

KGK Denetime Tabi Olduğunuzu Sorgulayabilirsiniz