Halka Arz

Halka Arz

Borsada işlem görmek üzere hisselerini halka açmak yani satışa çıkarmak isteyen şirketlerin tüm bu süreç boyunca bir yetkili aracı kurumun desteğine ihtiyacı bulunmaktadır.

Halka arz danışmanlığı ve aracılığı konusunda yetkilendirilmiş aracı kurum, halka arz sürecinin başarıyla tamamlanması için önemlidir. Halka arz stratejisinin geliştirilmesinde, halka arz zamanlamasının ve hikayesinin belirlenmesinde, ilgili kurumlarla dokümantasyonun ilerletilmesinde, bağımsız denetim firması ve hukuk danışmanı gibi diğer danışmanların seçilmesinde ve koordinasyonunda, halka arza yönelik pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinde ve konsorsiyum aşamasının yönetilmesinde aktif bir rol oynar.

Şirketimi Halka Arz Etmek İstiyorum

Halka arz olmak isteyen şirketler için yol haritası:

Şirketi halka arz etme yolunda ilk ve belki de en zor aşama karar verme aşamasıdır. Bu karar alındıktan sonra ise ilk yapılması gereken, şirket içi çalışma ekibinin belirlenmesidir.

Çalışma ekibi; orta-üst düzey yöneticiler, finans departmanında görevli kişiler ve halkla ilişkilerden sorumlu personellerden oluşmalıdır. Çalışma ekibi kurulduktan sonra halka arz edilecek şirket ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş bir aracı kurum arasında aracılık sözleşmesi imzalanmalıdır. Halka arza yetkisi bulunan aracı kuruluşların listesi SPK’nın resmi internet sitesinden bulunabilir.

Ahmet Aker Black

Ahmet AKER

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

Halka Arz Süreçlerine Danışmanlık

Akademik Bağımsız Denetim olarak, belirlediğimiz Halka Arz sürecinin önemli aşamaları şunlardır:

  1. Hazırlık aşaması: Şirket yapısı, operasyonları ve finansalları görevlendirilmiş aracı kurum ile incelendikten sonra zaman çizelgesi belirlenir. Hukuk danışmanı ve bağımsız denetim firması gibi diğer danışmanlar seçilir. Esas sözleşme değişikliği başvurusu da yine bu aşamada yapılır. Detaylı inceleme çalışmalarına başlanılır ve taslak izahname hazırlanır.
  2. Değerleme ve pazarlama dokümanları: Şirketin yatırım hikayesine çalışılır ve şirketin gelecek stratejileri doğrultusunda değerlemeye baz oluşturacak bir iş planı hazırlanır.
  3. Başvurular: Denetlenmiş finansal tabloların hazırlanmasını takiben SPK ve BİST başvuruları (İzahname ve diğer belgelerin beyanı) yapılır ve onay sürecine girilir. Taslak izahname internet sitelerinde yayınlanır. İş planı son halini alır ve değerleme analizi de yapıldıktan sonra halka arz edilecek hisse senetlerinin fiyatı tespit edilip taslak Fiyat Tespit Raporu’nda SPK’ya sunulur (FTR). Başvuru süreci aracı kurum liderliğinde yönetilir.
  4. Onaylar: SPK ve BİST onaylarının alınmasıyla onaylı İzahname ve FTR yayınlanır.
  5. Roadshow: Roadshow’a yani yatırımcılara yönelik pazarlama kampanyalarına başlanılır. Talep toplama gerçekleştirilir. Talep toplama çoğu zaman birkaç gün sürer. Aracı kurumun olası yerli ve yabancı fonlarla ilişkisi, Roadshow’un (tanıtım turu) kapsam ve süresini belirlemede en büyük etkendir.
  6. Talep toplama ve işlem görme: Kurumsal ve bireysel yatırımcıların talepleri hissenin gelecek performansını en iyi şekillendirecek şekilde işlenir. Talep toplama sonlandıktan sonra hisse senetleri yatırımcılara dağıtılır. Halka arz sonuçları SPK, BİST ve MKK’ya bildirilir. Para ve kıymet takasının gerçekleştirilmesinin ardından hisse senetleri borsada işlem görmeye başlar.
  7. Halka arz sonrası: Belirlenen zaman aralığında gerekli durumlarda fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde bulunulur. Aracı kurumun araştırma departmanı, hisse ile ilgili dönemsel raporlar hazırlayarak yatırımcıların hisseyi takip etmesini destekler ve uzun dönem fiyat istikrarına yardımcı olur.

Halka Arza Hazırlık Aşamasında Aracı Kurumun Rolü ve Önemi

Şirket yönetiminin güçlü iş birliği ve aracı kurumun koordinasyon yeteneği sayesinde standart bir halka arz projesini şirketin halka arza hazır olduğu noktadan itibaren yaklaşık olarak 5 ay gibi bir sürede sonuçlandırmak mümkündür.

Halka arzın bütün aşamalarında aracı kurumun desteği ve gözetimi mevcuttur. Seçilen aracı kurum, halka arza hazırlık aşamasında zaman çizelgesinin belirlenmesine ve halka arz hikayesinin oluşturulmasına yardımcı olur.

Hukuk danışmanı ve bağımsız denetim firması gibi diğer danışmanların seçilmesinde aktif bir rol oynar. Detaylı inceleme sürecini ve değerleme çalışmasını yürütür. FTR’yi hazırlar ve SPK ve BIST başvuruları ile ilgilenir.

Halka arzın büyüklüğü ve şekli, sermaye arttırımı/ortak satış dengesi ve fon kullanım alanları gibi yapılandırma konularında sürece öncülük eder.

Aracı kurum, halka arz sürecinin devamında konsorsiyum sunumunu hazırlar ve konsorsiyumu oluşturur. Aynı dönemde Roadshow sunumu hazırlanır ve yönetim ekibi ile prova edilir. BIST ve SKP başvurularının onaylanmasının ardından KAP, MKK ve Takasbank başvuruları da tamamlanır. Talep toplamanın sona ermesiyle paylar aracı kurum tarafından dağıtılır.

Aracı kurum, payların borsada işlem görmeye başlamasının ardından düzenli olarak halka arz edilen şirket hakkında araştırma raporu yayınlar.

Halka arza yetkili aracı kurumların listesine, aşağıdaki butona tıklayarak erişebilirsiniz.

Halka Arz Süreçlerindeki Aktörler

Konsorsiyum Lideri

Halka arz sürecinin genel yönetimi ve koordinasyonundan sorumludur. Konsorsiyum liderine halka arz büyüklüğü üzerinden aracılık komisyonu ödenir.

Konsorsiyum Üyeleri

Talep toplamaya aracılık eden diğer kuruluşlardır. Konsorsiyum üyelerine topladıkları taleple orantılı şekilde komisyon ödenir.

Bağımsız Denetim Şirketleri

Halka arz olacak şirket paylarının fiyatının doğru şekilde tespit edilebilmesi için söz konusu şirketin finansal tabloları SPK tarafından yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim şirketi tarafından genel kabul görmüş muhasebe ve denetim standartlarına göre denetlenir ve sonrasında bir denetim raporu hazırlanır.

Hukuk Danışmanları

Halka arz süreciyle ilgili olan kayıtlı sermaye sistemine geçiş, yeni kurumsal yönetim ilkelerinin şirkete uyarlanması, izahnamenin hazırlanması, aracı kurum sözleşmeleri gibi hukuki konularda danışmanlık verir.